VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: FATURA VE SEVK İRSALİYESİ

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: FATURA VE SEVK İRSALİYESİ

Vergi mevzuatında belge (vesika) kavramının tanımı yapılmamış ancak Vergi Usul Kanununa belge düzenine ilişkin hükümler eklenmiştir. Vergi Usul Kanununun 227 ve 242. Maddeleri arasında düzenlenmesi zorunlu belgeler belirtilmiştir. Kanuna göre düzenlenmesi gereken, fatura ve fatura yerine geçen belgelerden, fatura ve sevk irsaliyesi yazımızın konusudur. 1- Fatura: Satılan ürün veya gerçekleştirilen iş neticesine karşı tarafın üstlendiği […]

VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

İdari Yargılama Usulü Kanununda vergi davası ayrı bir dava türü olarak belirlenmemiştir. Niteliği itibariyle özel durumlar barındıran vergi davalarının iptal davası mı yoksa tam yargı davası mı olduğu hususu tartışmalıdır. Doktrinde ağırlıklı görüşe göre vergi davası bir tam yargı davası iken, Danıştay görüşüne göre ise iptal davasıdır. Doktrinde, vergi davalarında davacı tarafından verginin esasına ve […]

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

İdari yargıda açılan dava türlerinden olan Tam Yargı Davası, kişilerin haklarının ihlal edilmesi sonucu uğradığı zararın giderilmesine yönelik açılan bir dava türüdür. İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde söz konusu dava: “İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan dava” olarak tanımlanır. Tam yargı davası kendi içinde, istirdat, tazminat, idari ve […]

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

İdari davalar, idarenin kamu gücü ayrıcalıklarını kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerinden doğan ve idari yargı’nın görev alanında kalan dava türleridir. İdari davalar, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmıştır. İptal Davası İptal davası, idarenin hukuka aykırı işleminin iptali yoluyla idarenin hukuka uygun işlem tesis […]

Evinizi Sattınız Ve Vergi Dairesinden Ödeme Emri Mi Geldi?

Evinizi Sattınız Ve Vergi Dairesinden Ödeme Emri Mi Geldi?

Birikiminizle yatırım amaçlı bir konut almıştınız, birkaç yıl sonra aldığınız ev değerlendi ve sattınız. Kendi malınızı sattınız. Ticaret yapmadınız, bir üretimde bulunmadınız, dolayısı ile vergi dairesine uğramak aklınıza bile gelmedi. Elbette bu konuyla ilgili bir vergi avukatına da danışmadınız. Zira yıllar sonra vergi idaresi tarafından kapınızın çalınabileceğini bilmiyordunuz. Yıllar evvel sattığını evinizle ilgili vergi dairesi […]

KARAR: Danıştay 3. Dairesi – E. 2015/9432 / K. 2019/1582 – T. 06.03.2019

KARAR: Danıştay 3. Dairesi – E. 2015/9432 / K. 2019/1582 – T. 06.03.2019

Vergi hukuku ve vergi davaları üzerine çalışan avukatların faydalanabileceği, tebligat hukuku ve şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu kapsamında Danıştay kararıdır. ÖZET: Şirket ortağı adına düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin tebliğ işlemlerinin usule uygun gerçekleştirilmediği için, kamu alacağının kesinleştiğinden bahsedilemeyeceği. T.C DANIŞTAY 3. DAİRE, 2015/9432 – K. 2019/1582, T. 6.3.2019 İSTEMİN KONUSU : Antalya 1. Vergi Mahkemesi’nin 27/02/2015 […]

RE’SEN TARHİYAT NEDİR?

RE’SEN TARHİYAT NEDİR?

RE’SEN TARH NEDİR? Başlıkta belirttiğimiz vergi tarhı çeşidi, vergi matrahının tutulması zorunlu defte ve belgelere dayanılarak tespitinin imkan dahilinde olmadığı durumlarda takdir komisyonlarınca belirlenen, ya da vergi incelemesi neticesinde vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin belirlenmesi, yani tarh edilmesidir. Söz konusu tarh çeşidi, Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde kendisine düzenleme alanı bulmuştur: Re’sen vergi […]

İKMALEN TARHİYAT NEDİR?

İKMALEN TARHİYAT NEDİR?

İKMALEN TARHİYAT NEDİR? Vergi sistemimizde, tarh işlemi mükellefin beyanına dayanmaktadır. Beyana dayalı tarh, doğal olarak denetimi gerektirmekte, bu sebeple de Vergi Usul Kanununda beyana dayalı tarhiyata ek olarak re’sen, ikmalen ve idarece tarh türleri de yer almaktadır. İkmalen tarh Vergi Usul Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. İkmalen vergi tarhı: Madde 29 – (Değişik: 30/12/1980-2365/3 md.) İkmalen […]

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ NEDİR?

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ NEDİR?

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ NEDİR? İdare tarafından, ikmalen veya re’sen tarh olunan vergiler Vergi Usul Kanunu’nun 34. maddesi gereği “ihbarname esası” ile mükellef veya vergi sorumlularına ihbarname ile tebliğ edilir. İhbarnamede mükellef bilgilerinin yanı sıra, vergilendirme dönemi, verginin matrahı, ikmalen veya re’sen tarhın gerekçesi ile başvurulabilecek kanuni yollara ilişkin bilgi bulunmalıdır. VERGİ USUL KANUNU: İhbarname esası: […]