İKMALEN TARHİYAT NEDİR?

İKMALEN TARHİYAT NEDİR?

Vergi sistemimizde, tarh işlemi mükellefin beyanına dayanmaktadır. Beyana dayalı tarh, doğal olarak denetimi gerektirmekte, bu sebeple de Vergi Usul Kanununda beyana dayalı tarhiyata ek olarak re’sen, ikmalen ve idarece tarh türleri de yer almaktadır.

İkmalen tarh Vergi Usul Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir.

İkmalen vergi tarhı:

Madde 29 – (Değişik: 30/12/1980-2365/3 md.) İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir. Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.

Özetle, bir verginin tarh edilmesini takiben buna eklenmesi gereken fakat eklenmemiş matrah farklarına yönelik tesis edilen tarh işlemidir.