VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER

 1. Vergi Cezalarını Tamamen Ortadan Kaldıran Haller
  1. Ölüm                                            : Vergi Usul Kanununun 372. Maddesi kapsamında, ölüm halinde vergi cezası düşer.
  2. Yanılma Hali                             : Vergi usul Kanununun 369/ı maddesi gereği, yetkili makamların mükellefe yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.
  3. Bir Hükmün Değişmesi        : Vergi Usul Kanununun 369/ıı maddesi gereği, bir hükmün uygulanma hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi durumunda ortaya çıkan yeni görüşe ilişkin tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten geçerli olur ve geriye dönük uygulanamaz; ancak bu hüküm mahkemeler tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanamaz. Bu hükümden faydalanabilmek için, teknik vergi hukukuna hakim, vergi davaları alanında çalışan bir avukattan danışmanlık almak mükellefin yararına olacaktır.
  4. Mücbir Sebepler                     : Vergi Usul Kanununun 373. Maddesi gereği, mücbir sebeplerden herhangi birinin ortaya çıktığı belirliyse yahut mükellef tarafından ispat olunabilirse vergi cezası kesilemez.
  5. Zamanaşımı                            : Vergi Usul Kanununun 374. Maddesi gereği vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarında 5 yıl, genel usulsüzlük cezalarında ise 2 yıl geçmekle borç zamanaşımına uğrar ve vergi cezası sona erer. Bu sürenin hesabı, vergiyi doğuran işlemin ortaya çıktığı tarihi takip eden yılın ilk gününden itibaren başlanarak yapılır. Zamanaşımının önüne geçebilmek için vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen kimi işlemler olabilmektedir, bu tür işlemlerin hukuka uygunluğu tartışmalı yahut yargısal bir tartışmayı gerektiriyor olabilir. Bu sebeple konusunda uzman bir vergi avukatından hukuki destek almak mükellefin yararına olacaktır.
  6. Pişmanlık ve Islah                  : Vergi Usul Kanununun 371. Maddesi gereği, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi halinde, haklarında vergi ziyaı cezası kesilemez. Ancak bu husus, belli şartları gerektirmektedir. Söz konusu şartların bulunmaması halinde bu hükümden yararlanmak mümkün olamayacaktır. Bu sebeple, pişmanlık müessesesine başvururken bir vergi avukatından hukuki destek almak mükelleflerin yararına olacaktır.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı