VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ GELDİ, NE YAPMALIYIM?

VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ GELDİ, NE YAPMALIYIM?

Vergi dairesinden tarafınıza tebliğ edilen bir ödeme emri var ise, bu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme emrinde belirtilen borcu ödemeli veya “mal bildiriminde” bulunmalısınız. Eğer ödeme emrinde tarafınıza yüklenen borcun haksız olduğunu düşünüyorsanız, yine 15 günlük süre içinde Vergi Mahkemesinde dava açmalısınız.

  • Ödeme Emri Neden Gelir?

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili amacı ile ilgili borcun muhataplarına tebliğ edilir. Ödeme emrinin tarafınıza tebliğ edilme sebebi, bir kamu borcuna muhatap olmanız yada idarenin sizin kamu borçlusu olduğunuza kanaat getirmiş olmasıdır.

  • Ödeme Emrinde Belirtilen Miktarı Ödemezsem Ne Olur?

Ödeme emrinde borçlu olduğunuz belirtilen parayı ödememeniz veya 15 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açmamanız halinde, vergi idaresi tarafından tahsilat için gerekli işlemlere geçilecektir. Bu taşınmazlarınıza, maaşınıza ve taşınır mallarınıza haciz konması ile e-haciz uygulamalarını kapsayacaktır.

  • Mal Bildiriminde Bulunmazsam Ne Olur?

Mal bildiriminden kasıt, tüm mal varlığınızın dökümünü yapmanız değildir. Borca yeter miktarda mal varlığınız ile ilginin bulunması yeterlidir. Şayet mal varlığını yok ise bu sizi mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Bu durumda, mal varlığınız bulunmadığına ilişkin bildirimi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Mal bildiriminde bulunmamanın yaptırımı ise 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 60. Maddesinde düzenlenmiştir.

“Madde 60 – (Değişik: 13/6/1963 – 251/2 md.)

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir.”

  • Ödeme Emrine Karşı Ne Yapmalıyım?

Tarafınıza tebliğ edilen ve haksız olduğunu düşündüğünüz ödeme emrine karşı hareket etmek için, Vergi Hukuku alanında çalışan bir hukuk bürosunun desteğini almalısınız. Oldukça teknik bir alan olan Vergi Hukuku ve Vergi Davaları bu konuda uzman bir avukatın ilgilenmesini gerektirmektedir.