VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

  • Perakende Satış Vesikaları: Mükelleflerin, fatura vermek zorunda olmadıkları durumlarda, satış veya yaptıkları işi belgeledikleri vesikalardır. Bunlar: perakende satış fişleri, makineli  kasaların kayıt ruloları ile giriş ve yolcu taşıma biletleridir.
  • Gider Pusulası: Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. Bu belge iki tarafça da imzalanmak zorundadır. Seri ve sıra numaraları dahilinde teselsül ettirilir.
  • Serbest Meslek Makbuzu: Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri belgedir. Her türlü mesleki faaliyet için iki adet düzenlenmesi ve bir nüshasının müşteriye verilmesi zorunludur. Bu makbuz, ücretin alındığı anda düzenlenir ve imzalanır.

Serbest meslek makbuzu kesmek, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı için bir zorunluluktur. Bu makbuzların noter tasdikli olması yada anlaşmalı matbaalardan temin edilmiş olması gerekmektedir.

  • Taşıma İrsaliyesi: Ücret karşılığı eşya taşıyanların, naklettikleri eşya için düzenlemesi gereken belgedir. Malını taşıtanların sevk irsaliyesi, taşıyanların ise taşıma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir. Taşınan eşyanın ticari nitelikte olmaması, taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı