VERGİ USUL KANUNU MADDE 1: KANUNUN ŞÜMULÜ

Vergi usul Kanununun kapsamı ve uygulanacağı vergi, resim ve harçlar 1. maddede belirtilmiştir. Anılan maddeye göre, Kanunun ikinci maddesinde yazılanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı vergi, resim ve zamlar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

Vergi, resim ve harç olarak isimlendirilmiş gelirleri bu kapsamda değerlendirmek kolay olsa da, bu şekilde isimlendirilmemiş kamu gelirlerini bu kapsamda değerlendirmek zordur. Bu sebeple özel kanunlarda ve özellikle fonlara ilişkin olarak 213 Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanacağı özellikle belirtilmektedir.

T.C. DANIŞTAY

9. DAİRE E. 1986/1558 K. 1987/532 T. 19.2.1987

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 98. maddesinin atıf yaptığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre, vergi ihbarnamesi bu yasanın 1. maddesinde yazılı kamu alacaklarının ilgililere duyurulması amacı ile belli bir şekli ihtiva eden bildirim olup, anılan 1. madde hükmünde ise, Vergi Usul Kanunun yalnızca genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idaresine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanabileceği açıklanmış bulunmaktadır.

T.C. DANIŞTAY

7. DAİRE E. 1993/888 K. 1995/5644 T. 26.12.1995

Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıyla özel kanunları gereğince ödenmesi gereken vergi, harç ve resimlerin makbuz karşılığında tahsil olunacağı, şu kadar ki; noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden % 3 oranında noter hissesi alacakları hükmünün yer aldığı, anılan kanun hükmü uyarınca yaptıkları işlemler dolayısıyla tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları vergi dairesine yatırmakla yükümlü bulunan noterlere, tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden, kanunda belirtilen oran üzerinden yapılan ödemelerin yapılan bir hizmetin karşılığı olduğu ve 213 sayılı Kanunun 1. maddesinde sayılan kamu alacakları niteliği taşımadığı anlaşılmakla

T.C. DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2002/275 K. 2002/411 T. 8.11.2002

davacıya tebliğ edilen 24.9.1996 tarihli yazıda şeker fiyat farkının tespiti amacıyla inceleme yapılacağı bildirilmiş olup, defter ve belgelerin bir vergi araştırması için istenilmediği, şeker fiyat farkının Vergi Usul Kanununun 1 inci maddesinin şumulüne girmediğinden davacı hakkında başlatılan bir vergi incelemesi bulunmadığı

T.C. DANIŞTAY

9. DAİRE E. 2017/2222 K. 2020/847 T. 17.2.2020

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda ifade edilen 1. maddesiyle 117 ve devamı maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; düzeltme-şikayete konu olabilecek hususların sadece “vergi, resim ve harç” olarak düzenlendiği, “ve benzeri mali yükümlülüklerin” bu kapsama alınmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davalı idare tarafından, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca yapılan tahsilatın “vergi ve benzeri mali yükümlülük” olması nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, iadesi istenilen ücrete ilişkin tahsilatın; düzeltme-şikayet kapsamında incelenip, verginin konusunda hata olarak değerlendirilmesi suretiyle davanın kabulü yolunda verilen Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Avukat

Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı