VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ NEDİR?

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ NEDİR?

İdare tarafından, ikmalen veya re’sen tarh olunan vergiler Vergi Usul Kanunu’nun 34. maddesi gereği “ihbarname esası” ile mükellef veya vergi sorumlularına ihbarname ile tebliğ edilir. İhbarnamede mükellef bilgilerinin yanı sıra, vergilendirme dönemi, verginin matrahı, ikmalen veya re’sen tarhın gerekçesi ile başvurulabilecek kanuni yollara ilişkin bilgi bulunmalıdır.

VERGİ USUL KANUNU:

İhbarname esası:

Madde 34 – İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler “İhbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

İhbarnamenin muhteviyatı:

Madde 35 – İhbarname aşağıda yazılı malümatı ihtiva eder:

 1. İhbarnamenin sıra numarası;

 2. İhbarnamenin tanzim tarihi;

 3. Verginin nev’i;

 4. Mükellefin soyadı adı (Tüzelkişilerde unvanı);

 5. Mükellefin açık adresi;

 6. Vergilendirme dönemi;

 7. Verginin matrahı;

 8. Verginin hesabı;

 9. Verginin miktarı;

 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re’sen vergi tarhını icabettiren sebepler;

 11. (Değişik: 23/6/1982-2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma süresi;

 12. (Değişik: 23/6/1982-2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma şekli. Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.